ما ایرانخواهیم

سازمان شیروخورشید ایران

تازه ترن برنامه ها و همچنین برنامه های زنده را در این قسمت تماشا کنیدبرنامه های قدیمیتر در قسمت بایگانی  نگهداری خواهد شد

Play Video

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

                     از آغا باید که دانی درست   

سرمايه گوهران از نخست

                  که یزدان زناچیز چیز آفرید  

  بدان تا توانایی آرد پدید

جمشید

تنها راه هماهنگی و سازماندهی

                          ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شیروخورشید ایران

کانون جوانان

این سایت در حال تحقیق و ساخت میباشد

شیروخورشید ایران

کانون کودکان و نوجوانان

چوایران نباشد تن من مباد

play-icon