سقراط و دمکراسی

یونان مرکز آغاز دمکراسی و سقراط فیلسوف بزرگ یونان و متفکر دمکراسی بود

9

لطفا نظر خود را در مورد این مستند در پایین بنویسد

اشتراک کنید
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

کانالهای مجازی ما

error: Content is protected !!