وکلای زمین

وقتی شرکتهای بزرگ به دلیل ثروت و قدرت بتوانند هر کجای زمین را استخراج کنند و دولتها همکاری کنند

9

لطفا نظر خود را در مورد این مستند در پایین بنویسد

اشتراک کنید
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

کانالهای مجازی ما

error: Content is protected !!