وکلای زمین

وکلای زمین

وقتی شرکتهای بزرگ به دلیل ثروت و قدرت بتوانند هر کجای زمین را استخراج کنند و دولتها همکاری کنند . کره زمین رفته رفته نابود خواهد شد بنابرین گروهی از وکلای داوطلب از کشورهای مختلف برای نجات زمین و جلوگیری از زیاده خواهی شرکتهای بزرگ اقدام به مبارزه میکنند و از زمین دفاع میکنند…..