هنر مبارزه سان تزو

هنر مبارزه سان تزو

سان تزو فیلسوف و تئوریسین تاریخی چینی معتقد بود برای پیروزی باید بهترین راه را برای غلبه بر دشمن استفاده کرد و کم هزینه ترین……

سقراط و دمکراسی

سقراط و دمکراسی

یونان مرکز آغاز دمکراسی و سقراط فیلسوف بزرگ یونان و متفکر دمکراسی بود. با اینحال سقراط مخالف مخالف شرکت همگانی در رای دادن همگانی بود چرا که معتقد بود سیاسیت و رای دادن یک فن است و عوام نمیتوانند در این امر مهم شرکت کنند.