سقراط و دمکراسی

سقراط و دمکراسی

یونان مرکز آغاز دمکراسی و سقراط فیلسوف بزرگ یونان و متفکر دمکراسی بود. با اینحال سقراط مخالف مخالف شرکت همگانی در رای دادن همگانی بود چرا که معتقد بود سیاسیت و رای دادن یک فن است و عوام نمیتوانند در این امر مهم شرکت کنند.