سازمان شیروخورشید ایران

ما ایرانخواهیم

چنین گفت فردوسی پاکزاد

از آغاز باید که دانی درست

سرمايه گوهران از نخست

که یزدان زناچیز چیزآفرید

بدان تا توانایی آرد پدید

جمشید

تنها راه امن هماهنگی و سازماندهی

                          ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شیروخورشید ایران

کانون جوانان

این سایت در حال تحقیق و ساخت میباشد

شیروخورشید ایران

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران

چوایران نباشد تن من مباد

play-icon