آموزش زبان میخی

Play Video

یاد گیری خط میخی برای ایرانیها بسیار مهم است

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید