...

اهمیت برند یا نماد

Play Video

اهمیت ونقش برند و نماد ،برای کسانیکه ندانسته ویادانسته به نمادهای ملی ایران ضربه زده ویا بی ارزش نشان میدهند بادیدن این فیلم متوجه اهمیت نمادهای ملی ایرانی میشویم که از قدیمیترین و با ارزشترین نمادها و برندهای جهان است اجازه ندهیم افراد ناآگاهانه و یا آگاهانه با رفتارهای ناشایست نمادهای ملی ایران را بی ارزش و یا کم ارزش نشان دهند (بازیرنویس فارس

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.