بانکداری و تغییر شکل استعمار انگلستان

Play Video

انگلیسیها دراوایل قرن بیستم متوجه شدند روش استعماری آنها همچون گذشته نمیتواند ادامه داشته باشد بنابرین تلاش کردند با کنترل بانکها و شبکه پول نفوذ و قدرت خود را به کشورهای تهت نفوذ تحمیل کنند

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید