...

بانکداری و تغییر شکل استعمار انگلستان

Play Video

انگلیسیها دراوایل قرن بیستم متوجه شدند روش استعماری آنها همچون گذشته نمیتواند ادامه داشته باشد بنابرین تلاش کردند با کنترل بانکها و شبکه پول نفوذ و قدرت خود را به کشورهای تهت نفوذ تحمیل کنند

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.