...

تحلیلی برکتاب ۱۹۸۴جرج ارول

Play Video

نویسنده متفاوت و منتقد شديد روشنفکران عصر خود

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.