تحلیلی برکتاب ۱۹۸۴جرج ارول

Play Video

نویسنده متفاوت و منتقد شديد روشنفکران عصر خود

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید