...

خطرات دنیای مجازی

Play Video

با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن اطلاعات در دنیای مجازی٫ سوئ استفاده از اطلاعات شخص توسط شرکتها و حكومتها افزایش میابد. در این مستند شوشانا زوبوف استاد دانشگاه هاروارد این خطرات را متذكر میشود

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.