خطرات دنیای مجازی

Play Video

با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن اطلاعات در دنیای مجازی٫ سوئ استفاده از اطلاعات شخص توسط شرکتها و حكومتها افزایش میابد. در این مستند شوشانا زوبوف استاد دانشگاه هاروارد این خطرات را متذكر میشود

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید