...

قصر پوتین

Play Video

این فیلم توسط الکسی ناوالنی منتقد دولت پوتین در مورد سرقت و ثروت پوتین رییس جمهور روسيه ساخته شده. شبهت عجيب دزدی و سیستم مافیایی روسیه با حکومت اهریمنی اسلامی در ایران

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.