بانکداری و تغییر شکل استعمار انگلستان

Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

انگلیسیها دراوایل قرن بیستم متوجه شدند روش استعماری آنها همچون گذشته نمیتواند ادامه داشته باشد بنابرین تلاش کردند با کنترل بانکها و شبکه پول نفوذ و قدرت خود را به کشورهای تهت نفوذ تحمیل کنند

نظرات خود را در مورد این مستند در پایین بنویسید